Veiledning for pårørende etter dødsfall i Selbu


Mange følelser dukker opp i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi vil her prøve å informere om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd.

Revidert 23.11.22

Sorg og savn

Når en som står oss nær dør, blir livet fylt av sorg. For mange er det vanskelig å samle tankene og huske alt som skal gjøres. Da er det godt å oppleve støtte og håndstrekning fra blant annet familie, slekt, venner og naboer.

For noen kan det være godt å ta fatt på noe praktisk i en slik vond situasjon, og erfaring viser at dette også bidrar til at sorgen bearbeides. Andre vil helst leie noen til å stå for alt arbeid som skal gjøres i forbindelse med begravelsen.

I oversikten som følger er det noen praktiske opplysninger som etterlatte kan få bruk for i forbindelse med at noen i familien dør. Det er verdt å tenke over om det er noen i nærmiljøet som kan bistå med noe av det som skal ordnes. Mange vil være takknemlige for en slik mulighet til å vise sin deltakelse i sorgen.  

Selbu menighet ønsker også å rekke ut ei hånd til de etterlatte og bidra til å gi avdøde en verdig gravferd.
Vi ønsker å løfte fram den trøst og det håp som troen på Jesus Kristus kan gi oss i smerte og sorg.


Nå åpner savnet sine øde vidder.
En ukjent strekning ligger foran deg.
Frykt ikke ensomheten på din vandring,
du skal få styrke på din smertes vei.
Her i din nød, hvor alt er fylt av fravær,
er Gud deg nær og rekker deg sin fred.
Svein Ellingsen

Våre prester stiller med glede opp dersom noen etterlatte har behov for en samtale.

 

Før gravferdsdagen

Begravelsesbyrå
Som pårørende kan man kontakte et begravelsesbyrå som hjelper til med de praktiske oppgavene etter dødsfallet.

Uten begravelsesbyrå
Politi skal kun ha melding om dødsfall dersom det er mistanke om unaturlig dødsfall. Pårørende skal ikke melde dødsfall til Folkeregisteret. Når dødsfallet er meldt elektronisk (fra legen), kan tingretten slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet.

Bestilling av gravferd
Det er kirkevergen som setter tidspunkt for gravferden. I så stor grad som mulig gjøres dette i tråd med de pårørendes ønsker, men disse må veies mot bemanningssituasjonen og andre forhold i prestegjeldet.

Menighetskontoret kontaktes snarest mulig etter dødsfallet, enten av begravelsesbyrået som skal benyttes, eller av pårørende selv. Menighetskontoret skal bidra til en verdig gravferd for alle, uansett tros- og livssyn.

Å feste et gravsted  
Den døde har, uavhengig av livssyn og trossamfunn, rett til gravsted i den kommunen han eller hun var registrert bosatt i (dvs registrert hos Folke­registeret). Selv om man var registrert bosatt i en annen kommune enn Selbu, kan man få gravsted her, men da mot et gebyr.

Å feste et gravsted innebærer at man leier gravstedet av kommunen (dette organiseres av menigheten). Ved bruk av ny grav har man krav på frigrav i 20 år. Det betyr at det ikke skal betales festeavgift for denne perioden. Blir en gammel grav gjenbrukt, fortsetter den gjeldende festeavtalen å løpe.

Festeavgiften faktureres forskuddsvis, avgiftens varighet og størrelse bestemmes av kommunestyret. Regningen sendes til den som står registrert som fester. I Selbu er det for tiden anledning til å fornye feste­avtalen så lenge man ønsker. Dersom gjenlevende livsledsager ønsker å sikre seg plass ved siden av avdødes grav, ordner vi dette. Festeavgift blir da å betale fra første dag for dette gravstedet.

Sorgsamtale 
Når man ønsker en seremoni etter Den norske kirkes ordning, tar den presten som skal avholde begravelsen kontakt med de pårørende så snart som mulig for å avtale en samtale. Denne kan gjennomføres på Kirkestua eller hjemme hos de pårørende, alt etter hva som passer best.

Å se den avdøde
Mange etterlatte opplever det som betydningsfullt å se den avdøde. Særlig gjelder dette når dødsfallet kom brått og uventet. Dette er viktig for mange i deres sorg­prosess. Like viktig er det at de som ønsker å avstå fra å se den avdøde får full respekt for dette.

Dersom den døde er på sykehus/sykehjem, kan syning skje der, og avtales direkte med vedkommende institusjon. Syning kan også skje i bårehuset, og avtales da med begravelsesbyrå eller menighetskontoret.

Båreandakt 
Dersom man ønsker en enkel samlingsstund for den nærmeste familien ved båra, kan dette gjøres i bårehuset ved kirka. Utføres vanligvis via begravelsesbyrå.

Annonse til avisene
Mange setter inn dødsannonse i avisene, mens andre ikke ønsker dette. Dette kan ordnes av de pårørende selv, evt. i samråd med et begravelsesbyrå.

Sang og musikk
Meditasjonsmusikk
Det spilles meditasjonsmusikk på orgel i ca. et kvarter før gravferden innledes med klokkeringing i fem minutt.

Salmevalg
Det skal i utgangspunktet synges tre salmer inne kirka og én salme ute ved graven, og man kan velge fra hele salmeboken. Ta gjerne kontakt med prest eller organist for å diskutere salmevalget. Dette kan også begravelsesbyrået bidra med. Det er vanlig å få trykket salmeark, men det er ikke noe i veien for å benytte kirkens salmebøker.

Solistinnslag
Hvis pårørende ønsker ekstra sang- eller musikkinnslag, må de selv, eller byrået, avtale dette med utøverne. Dersom man vil at organisten skal bidra, må dette avtales i god tid. Sang og musikk må passe inn i en kristelig seremoni, og skal godkjennes av prest og organist. Kontakt gjerne presten i tvilstilfeller. Utøverne må selv stille med nødvendig utstyr, gjerne etter avtale med organist. Ved behov for å komme inn i kirka for å øve, ta kontakt med menighetskontoret.

Pynting i kirken
Her er det vanlig å bruke begravelsesbyrå eller blomsterleverandør.

Granbar ved graven
Når vi graver opp en grav blir jorda lagt opp i en haug ved siden av. Denne haugen ønsker noen å dekke til med granbar. Det må i så fall leveres inn tre ”svartsekker” med granbar på Kirkestua senest dagen før begravelsen. Dette kan settes på nedsiden av bygget ved siden av tilhengerne. Husk å merke sekkene med navn.

På gravferdsdagen

Ordningen for gravferd
Gravferd etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenestelig karakter. Selv om den er fastlagt, er det fullt mulig å sette sitt personlige preg på det som skal skje i kirka.

Gangen i gravferden er slik;

Klokkeringing – preludium / evt solistinnslag – salme – inngangsord og bønn – minnetale – kranspålegging – evt solistinnslag – skriftlesing – salme – kort preken – bønn – Herrens bønn – salme – evt solistinnslag – postludium / utgang, vandring til kirkegården – salmevers – bønn – jordpåkastelse – kista senkes – velsignelse – salmevers – klokkeringing

Innbæring
Avtales med begravelsesbyrå. Hvis ikke annet er avtalt, plasseres kisten i kirka kl. 08.30. Minimum tre personer fra familien møter opp for å bære inn kisten. Dersom det er noen som skal være med å bære ut, som ikke har gjort det før, anbefaler vi at de blir med på innbæring om morgenen.

Minnegave og kondolanseprotokoll
Ønsker dere at det skal gis en minnegave i stedet for blomster kan en urne plasseres ved inngangen til slik bruk. Hvem en evt. minnegave skal gies til avgjør dere selv, men det er ikke uvanlig å tilgodese Blomster­fondet eller Menighetshuset. Byrået legger ut en kondolanseprotokoll ved inngangen, der alle som kommer til kirken kan skrive sine navn.

Vertskap
Det er vanlig at noen (naboer eller slektninger) står ved inngangen og deler ut salmeark. Her benyttes gjerne 2 stk. Dersom det er minnegave, benyttes 1 – 2 stk ved urnen.  

Minnetale og blomsterpålegging
Det er vanligvis presten som holder minnetalen på vegne av de nærmeste pårørende, men det er ikke noe i veien for at dere selv gjør det. Vanligvis brukes begravelsesbyrå til blomsterpålegging, men andre kan også gjøre dette.

Minnesamvær
Dere avgjør selv om det skal være minnesamvær etter gravferden, hvor dette skal være og hvilken form dette skal ha. Menighetshuset leies ut av Kirkestua. Dere kan ordne mat selv, evt bestilles.

Etter gravferdsdagen

Avdøde minnes
Den avdøde minnes på en enkel måte ved første ordinære gudstjeneste i samme kirke som gravferden fant sted. Pårørende møter da gjerne i kirken. På Alle­helgensdag, første søndag i november, er det blitt skikk å minnes alle som er gravlagt i Selbu sokn siden forrige Allehelgensdag.

Kostnader i forbindelse med seremonien
Solosang/musikk skal betales direkte av de pårørende. Dere får regning på husleie av menighetshus dersom det skal brukes. Alt annet som gjøres i regi av menigheten er gratis for alle innbyggere i Selbu kommune. Utenbygdsboende betaler for kistenedsettelse/urnenedsettelse.

Gravstedet
I tiden etter en gravferd fjerner vi visne kranser og blomster, og det blir planert og sådd til. Beplantning gjøres av pårørende selv, gjerne i samråd med oss. Gravlegat for framtidig stell av gravstedet kan ordnes hos oss. Da setter dere av et gitt beløp på en bankkonto. Vi steller graven etter avtalt tjeneste til midlene er brukt opp.

Gravminne
Vi står til tjeneste når det gjelder anskaffelse av gravminne. På Kirkestua har vi både kataloger og steinprøver. Vi formidler også påføring av nye navn og oppussing av eldre gravsteiner. Ring gjerne og avtal tid så hjelper vi deg! Vi bruker inntekt (provisjon) fra dette salget til å drive kirkegårdene våre.

Minnegaveformål
Vi tillater oss å nevne to formål som vi håper kan bli tilgodesett med minnegaver;

Blomsterfondet
Blomsterfondet brukes til forskjønnelse av de tre kirkegårdene våre. Dette kan handle om oppgaver som beplantning av felles-bed, busker, sittegrupper, kantsteinlegging, sommerhjelp til plenklipping og felling av trær. Kirkegårdene våre er svært fine, men det kreves store midler for å holde de i slik stand.

Menighetshuset
Vi har et flott hus som gir rom både for minnesamvær og for annen aktivitet i menigheten. Minnesamværene er viktige diakonale tiltak, mens mange av de andre aktivitetene er viktige for trosopplæringen. Huset er avhengig av minnegaver for å dekke kostnadene med driften.

Aktuelle telefoner
Kirkekontoret                                  73 81 69 00    
Sokneprest Per Kvalvaag               99 15 44 30
Prostiprest Hilde K. Guldseth.        95 84 72 68
Selbyggen                                      73 81 08 80                   
Adresseavisen                               07200

 

 

 

 

 

 

 

Denne brosjyren er et supplement til og har hentet mye stoff fra heftet ”Når en av våre nærmeste dør”, utgitt av Sosial- og helsedepartementet, samt ”Veiledning for pårørende” utgitt av Orkdalsmenighetene.

Tilbake