Tydal og Stugudal minnefond


Minnefondets formål er å forskjønne og fornye kirkegårdene og kirkene. Hvert år, i forbindelse med begravelser, kommer det heldigvis inn gaver som gjør det mulig å forskjønne gravplassen og kirkene våre. Om du vil gi en gave til Tydal eller Stugudal minnefond kan du være sikker på at pengene bli brukt til å gjøre gravplassen og kirkene våre vakrere.

Tydal minnefond: 4285.07.92695.
Stugudal minnefond: 4285.55.48016.

Husk å merke gaven med i hvilken anledning gaven gies.

Vedtekter for Tydal og Stugudal minnefond

1.    Minnefondets formål er å forskjønne og fornye kirkegårdene og kirkene i Stugudal og Tydal. Fondets midler skal ikke brukes til daglig drift og alminnelig vedlikehold.

2.    Minnefondets midler dannes ved innbetaling av gaver i forbindelse med begravelser eller innsamlinger. 

3.    Tydal og Stugudal minnefond ledes av Tydal menighetsråd som fordeler bruken av midlene.

4.    Bruken av fondsmidlene skal gå fram av regnskapet for Tydal menighetsråd, som legges fram i mars hvert år.

5.    Ved hver kirke skal det være en kirkegårdsnemnd som oppnevnes av menighetsrådet for valgperioden. Menighetsrådet skal være representert i den enkelte nemnd med minst ett medlem. Kirkegårdsnemndene planlegger og leder arbeidet med å pynte kirkegårdene innenfor de økonomiske rammer som er tildelt av menighetsrådet.

6.    Vedtektene trer i kraft straks og kunngjøres i menighetsbladet.

Vedtektene for Tydal og Stugudal minnefond er behandlet og vedtatt i Tydal fellesråd/menighetsråd den 16.12.2020 og opphever vedtekter for Tydal minnefond av 5. februar 1965.


 

 

Tilbake